Om oss

Njordr Offshore Wind AB är ett joint venture mellan Njordr AS (Norge) och Vindkraft Värmland AB. Bolagets syfte är att utveckla, projektera och bygga havsbaserad vindkraft i framförallt Sveriges ekonomiska zon. Bolagets kompetens har genom detta samarbete en bred kompetens inom vindkraft och havsbaserade verksamheter, då medarbetare har lång erfarenhet inom flera områden såsom teknisk vindmodellering, utveckling och byggnation av vindkraft samt havsbaserad verksamhet inom oljesektorn på Norsk kontinentalsockel. Vidare finns inom Njordr kompetenser som har tagit landbaserade vindkraftsprojekt från tillstånd vidare till finansiering, investeringsbeslut och byggnation. Med dessa erfarenheter i kombination, har Njordr Offshore Wind mycket goda förutsättningar att bedriva utveckling, projektering och byggnation av havsbaserad vindkraft.

Projects

Baltic Offshore Beta

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark belägen ca 85 km öster om Simrishamn, 85 km sydost om Karlshamn och ca 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde). Från Bornholm är avståndet ca 63 km som närmast. Som mest planeras 240 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter.  Vindkraftsparken benämns Baltic Offshore Beta. Inför en ansökan om tillstånd avser Njordr Offshore Wind genomföra en samrådsprocess. Det är Njordr Offshore Winds ambition att ett upplägg med ett tidigt samråd ger förutsättning för myndigheter och andra berörda att ge sin syn på inriktningen och omfattningen av ansökningen, miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande studier. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 14 TWh per år vilket motsvarar 2,2 miljoners villors hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh/år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Den föreslagna platsen för Baltic Offshore Beta är baserad på en omfattande lämplighetsanalys av den svenska delen av Östersjön i förhållanden till framtida energibehov, teknisk och kommersiell genomförbarhet, miljöförutsättningar och påverkan på omgivningen och andra potentiella motintressen. Analysen är baserad på ett stort urval för att identifiera de platser som maximerar klimat- och miljönyttan samtidigt som intrång på natur och miljö, samt eventuella negativa konsekvenser på människors hälsa och närmiljö minimeras. Analysen utgår från en grundläggande kartering av den potentiella vindresursen samt teknisk och kommersiell genomförbarhet. Till detta läggs restriktionskartor i fyra huvudsakliga kategorier:

• Industriella motintressen. Till dessa räknas t.ex. fartygstrafik, yrkesfiske och luftfart. Detta är baserat både på tillgängliga riksintressen och faktisk trafik via AIS data (Automatic Identification System)
• Påverkan på närboende och rekreationsområden. Detta utvärderas främst via analyser av visuellpåverkan och ljudemission.
• Övriga miljömässiga motintressen såsom värdefulla naturmiljöer, Natura2000, förekomst av marina däggdjur, fisk och fåglar, känslig bottenfauna eller geologi.
• Försvars- och säkerhetsintressen.

En viktig avvägning vid val av plats för havsbaserad vindkraft är balansen mellan avstånd till land och bottendjup, som är viktiga aspekter för de ekonomiska förutsättningarna, och visuell påverkan på kustlandskapet och närliggande samhällen. I denna avvägning har slutsatsen dragits att stor hänsyn bör tas till de visuella effekterna. Detta har medfört att en plats längre från kusten har valts med nästan obefintlig visuell påverkan från fastlandet. En konsekvens av denna strategi är att storskaliga vindparker krävs för att bära kostnaderna för anslutning till elnätet, och teknik som till stor del består av flytande vindkraftverk.

Baltic Offshore Delta

Njordr Offshore Wind avser att ansöka om tillstånd för att uppföra vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta inom Sveriges ekonomiska zon. Som mest planeras 253 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Projektområdet för Baltic Offshore Delta ligger som närmast cirka 55 kilometer från land (Sandhamn, Värmdö kommun) och som närmast knappt sju kilometer sydost om Sveriges territorialgräns. Inför en ansökan om tillstånd avser Njordr Offshore Wind genomföra en samrådsprocess. Det är Njordr Offshore Winds förhoppning att ett upplägg med ett tidigt samråd ger förutsättning för myndigheter att ge sin syn på inriktningen och omfattningen av ansökningen, miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande studier. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 20 TWh per år vilket motsvarar 3,2 miljoners villors hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh/år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Projektområdet ligger i ett havsområde med få utpekade och skyddade motstående intressen. Det berör dock en farled av riksintresse för sjöfart och sammanfaller med tre registrerade kulturhistoriska lämningar. Med undantag för sjöfart och yrkesfiske är övriga väsentliga riksintresseområden, såsom för försvar, natur- och kulturmiljö och rekreation belägna väster om projektområdet. Fördjupade utredningar gällande i huvudsak bottenförhållanden, naturvärden, fågelliv och marinarkeologi kommer att genomföras inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Utredningarna kommer, tillsammans med synpunkter från samrådet, att ligga till grund för slutlig utformning av vindkraftsanläggningen och utgöra grunden för den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram som underlag för tillståndsansökan.

En viktig avvägning vid val av plats för havsbaserad vindkraft är balansen mellan avstånd till land och bottendjup, som är viktiga aspekter för de ekonomiska förutsättningarna, och visuell påverkan på kustlandskapet och närliggande samhällen. I denna avvägning har slutsatsen dragits att stor hänsyn bör tas till de visuella effekterna. Detta har medfört att en plats längre från kusten har valts med nästan obefintlig visuell påverkan från fastlandet och Stockholms skärgård. En konsekvens av denna strategi är att storskaliga vindparker krävs för att bära kostnaderna för anslutning till elnätet, och teknik som till stor del består av flytande vindkraftverk.

Who we are

Why carbon removal?

Our group consists of a group of top performers with and excellent track-record

Kontakt

Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.no
+46 708 204 621

Niklas Sondell niklas.sondell@modernenergy.se

Rolf-Erik Keck rolf-erik.keck@modernenergy.se

A multidisciplinary and experienced team

Our team members have varied backgrounds from equity and credit research, corporate finance, business media, corporate communication, investor relations, and corporate management.

 

Tore Ivar Slettemoen

Founder

Erik Strand Tellefsen

________

CARL CHRISTIAN BACHKE

Senior Adviser

CARL CHRISTIAN BACHKE

Senior Adviser

Investor Relations

Removr is majority owned by Vanir Group – a green investment company with an aim to decarbonize industrial value chains. Vanir Group has significant track-record on generating value within the wind- and battery storage industry and are currently developing a new portfolio of companies being part of the solution to combat the climate crisis.

Our Story

V

The story behind OUR name

Our roots originate in Northern Europe.  Vanir, in Norse mythology, was a group of  gods responsible for love and prosperity and subordinate to the warlike Aesir. The Vanir fought for equality against the Aesir. After a war between the two groups equality was granted and the Vanir then sent their gods Njörd and Freyr to live with the Aesir. 

Today, two of Vanir’s most successful companies are called Freyr and Njordr. Both lead the way in green initiatives.

Partners

Our ecosystem

At Vanir utilizing synergies is a part of everything we do. We are creating an ecosystem where the guiding principle is to develop value in partnership with others while solving the climate crisis. We aim to master how value is created by always taking into account how this affects the natural environment and society.

We search for partners with a shared vision of helping solve the climate crisis. We realise this is only achievable if the organisations bring complementary skills and resources to the partnership. We will partner with both public and private organisations to make this happen.

Get in touch

Office

MEDIA INQUIRIES

Want to join our team?

Name *

Credits:

 Video by Pressmaster from Pexels